skip to Main Content
Privacyverklaring TOF ontwerp

TOF ontwerp respecteert de privacy van de personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt en waarborgt de bescherming ervan. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt. De wettelijke vereisten die aan de bescherming van persoonsgegevens zijn gesteld, worden door TOF ontwerp in acht genomen. TOF ontwerp zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen.

Dit privacy statement is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Niet natuurlijke personen, waaronder rechtspersonen, hebben geen persoonsgegevens als bedoeld in dit privacy statement en kunnen hieraan daarom geen rechten ontlenen. Wanneer in dit privacy statement het woord “persoon” of “personen” staat, wordt of worden daarmee dus uitsluitend een natuurlijk persoon of natuurlijke personen bedoeld.

In dit privacy statement informeert TOF ontwerp u over onder andere van wie zij persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doelen, welke rechten u hebt en hoe u van uw rechten gebruik kunt maken.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en wat zijn de contactgegevens?
De verwerkingsverantwoordelijke is TOF ontwerp
TOF ontwerp
Jan Evertsenstraat 531
1061 XZ Amsterdam

TOF ontwerp is te bereiken via e-mailadres info@tofontwerp.nl of via telefoonnummer 06-43598632.

Van wie verwerkt TOF ontwerp persoonsgegevens?
TOF ontwerp verwerkt persoonsgegevens van onder andere de volgende personen:

 • (potentiële) klanten van TOF ontwerp;
 • gebruikers van het contactformulier op de website;
 • personen die op enige wijze (schriftelijk) contact opnemen met TOF ontwerp en overige personen van wie TOF ontwerp de persoonsgegevens verwerkt;
 • bezoekers van de website;

Welke persoonsgegevens verwerkt TOF ontwerp?
TOF ontwerp verwerkt persoonsgegevens die (in)direct aan haar zijn verstrekt. Persoonsgegevens zijn gegevens die (in)direct naar een persoon verwijzen en waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd. Het betreft hier onder andere, maar niet uitsluitend,  uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Op grond waarvan verwerkt TOF ontwerp persoonsgegevens?
TOF ontwerp verwerkt uw persoonsgegevens op grond van één of meerdere van de volgende grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en TOF ontwerp;
 • TOF ontwerp heeft een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • TOF ontwerp heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens (het verzenden van nieuwsbrieven).

Voor welke doeleinden gebruikt TOF ontwerp uw persoonsgegevens?
TOF ontwerp verwerkt uw persoonsgegevens onder andere voor:

 • het bijhouden van een klantenbestand;
 • het verstrekken van een offerte;
 • het uitvoeren van de overeenkomst;
 • het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • het opnemen en onderhouden van contact;
 • het informeren over wijzigingen van de diensten van TOF ontwerp;
 • het analyseren en verbeteren van dienstverlening van TOF ontwerp en het doen van marketingonderzoek ten behoeve van TOF ontwerp

TOF ontwerp kan uw persoonsgegevens ook voor andere, verenigbare doeleinden verwerken. Deze doeleinden zijn afhankelijk van het doel waarvoor u uw persoonsgegevens aan TOF ontwerp hebt verstrekt.

Verwerkersovereenkomst
TOF ontwerp kan een derde de opdracht geven uw persoonsgegevens voor haar te verwerken. Een verwerkersovereenkomst tussen TOF ontwerp en deze derde is dan verplicht. TOF ontwerp zal ervoor zorgdragen dat deze verwerkersovereenkomst(en) wordt/worden gesloten en aan de wettelijke vereisten voldoet.

Wie zijn de ontvangers van persoonsgegevens?
TOF ontwerp kan uw persoonsgegevens intern delen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Uw persoonsgegevens worden echter alleen aan derden doorgegeven als dat noodzakelijk is in verband met de uitvoering van één van de doeleinden.

Hoe lang bewaart TOF ontwerp uw persoonsgegevens?
TOF ontwerp bewaart uw persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor de (in dit privacy statement) genoemde doeleinden.

Welke rechten hebt u?
Recht op inzage
U kunt TOF ontwerp verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Ook kunt u TOF ontwerp verzoeken om de informatie in dit privacy statement te ontvangen. Na ontvangst van uw verzoek zal TOF ontwerp u een kopie van uw persoonsgegevens geven. Als u om overige kopieën vraagt, kan TOF ontwerp een redelijke vergoeding, op basis van de administratieve kosten, bij u in rekening brengen.

Recht op rectificatie
U kunt TOF ontwerp verzoeken onverwijld uw onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. U kunt uw onvolledige persoonsgegevens bijvoorbeeld met een aanvullende verklaring volledig maken. De doeleinden, zoals opgenomen in dit privacy statement, worden hierbij in acht worden genomen.

Recht op verwijdering
U kunt TOF ontwerp verzoeken uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te verwijderen. Daarnaast is TOF ontwerp verplicht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te verwijderen onder andere in het geval dat u uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor verwerking of als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Recht op beperking
U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. In dat geval mogen uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet meer worden verwerkt. Dit recht hebt u als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is en u beperking van het gebruik van de gegevens verzoekt in plaats van verwijdering daarvan, als u uw persoonsgegevens nodig hebt in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en TOF ontwerp deze persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, mag TOF ontwerp uw persoonsgegevens slechts nog opslaan. Voordat de beperking wordt opgeheven, zal TOF ontwerp u daarvan op de hoogte brengen.

Recht op het overdragen van persoonsgegevens
U hebt het recht dat u uw persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm ontvangt, zodat u deze zelf aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt geven. Als het technisch mogelijk is, hebt u ook het recht dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van TOF ontwerp aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden verstuurd.

Recht op het maken van bezwaar
U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u bezwaar hebt gemaakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wilt u één van uw rechten uitoefenen?
Een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking of overdraging van uw persoonsgegevens of het maken van bezwaar kunt u doen door een e-mail met uw verzoek te sturen naar: info@tofontwerp.nl.

Als uw persoonsgegevens zijn gerectificeerd, verwijderd of als de verwerking ervan is beperkt, stelt TOF ontwerp de ontvangers van uw persoonsgegevens hiervan op de hoogte.

Wilt u uw toestemming intrekken?
U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Uw toestemming kunt u intrekken door uw mededeling hiervan per e-mail te sturen aan TOF ontwerp via e-mailadres: info@tofontwerp.nl.

Het intrekken van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming voor uw intrekking.

Indienen van een klacht
De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt klachten over de naleving van de wettelijke vereisten over de bescherming van persoonsgegevens. U hebt het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.

Cookies
De website van TOF ontwerp maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Door gebruik van cookies kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van de website worden verzameld. Er kan gebruik worden gemaakt van functionele, analytische en tracking cookies. Als TOF ontwerp daartoe wettelijk verplicht is, wordt u afzonderlijk gewezen op het gebruik van cookies of wordt u voor het gebruik daarvan om toestemming gevraagd.

Wijzigingen
TOF ontwerp mag dit privacy statement wijzigen. Dit kan noodzakelijk zijn bijvoorbeeld omdat de wet- en/of regelgeving wijzigt, maar ook wanneer er om andere redenen iets verandert in het gebruik van de persoonsgegevens. U kunt het privacy statement op de website van TOF ontwerp raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.

Back To Top
Close search
Winkelwagen